• A-7 ~Rubber Pipe Connector

    A-7 Conn Lidhës tubi gome

    Tub gome është një zëvendësim ekonomik, rezistent ndaj gërryerjes për tub çeliku dhe gize, qoftë me gjatësi të drejtë ose kur kërkohet një rreze e specifikuar. Tub gome B-1 mund të përdoret në përçimin e xeheve, kimikateve gërryes, rërës dhe hollimeve të tjera gërryes.